In 7 stappen naar een
             duurzaam beton project  
Stap 1 kennis duurzaam beton vergroten Duurzame bindmiddelen Recyclingmogelijkheden
Regelgeving

Kennis nemen van de milieudruk welke door beton wordt veroorzaakt. Wij gaan alleen uit van de  milieudruk van beton en niet van andere materialen. Een vergelijk wordt dus niet gemaakt.

 instrument: workshop duurzaam beton (2 uur)
Stap 2 duurzaamheidsambitie bepalen Secundaire grondstoffen
Hoeveelheid MKI/CO2 reductie
Verwijderen van beton

Vele opdrachtgevers hebben een ambitie op het gebied van klimaat en grondstoffen. In de BRL worden deze uitgedrukt in MKI-waarde / CO2 emissies en mate van circulariteit. In de BRL wordt aangeven welke ambitie te realiseren is. Gekozen kan worden voor een stapsgewijze ambitie net hoger dan wat uit de monitoringsgegevens naar voren komt t/m een innovatieve ambitie.

 instrument: BRL-inkoopprotocolstandaard teksten moederbestek
Stap 3 inschrijvingsdocument opstellen Gunningscriteria (EMVI of eis) Inschrijvings doc
Toesting
, sanctie

Na het bepalen van de ambitie wordt een inschrijvingsdocument opgesteld waarin de gewenste ambitie is beschreven. Bij een uitvraag zonder EMVI kunnen de verschillende eisen ook worden opgenomen in basis bestekeisen (moederbestek).

In dit doc is ook de wijze waarop de inschrijvingen met de daarin opgenomen ambitie worden beoordeeld en de sancties indien aan de opgegeven prestaties niet wordt voldaan.

 instrument: voorbeeldtekst inschrijvings doc
Stap 4 markt consulteren Werkwijze BRL
LCA verklaring CO2, MKI, secundaire grondstoffen

Alvorens de aanbesteding formeel te starten kan, afhankelijk van de ambitie, een marktconsultatie uitgevoerd worden.

De inschrijvers worden geïnformeerd over de wijze waarop de BRL als instrument wordt ingezet en op welke wijze de gevraagde prestaties kunnen worden aangetoond.  De Duurzaam Beton Eigen Verklaring van producenten geeft reeds een goed beeld van hetgeen de markt (technisch) kan realiseren. Ook de wijze waarop de toetsing (audit/steekproeven) is georganiseerd komt aan de orde.
De betonleveranciers kunnen de milieuprestaties aantonen met behulp van een door het Netwerk Betonketen ter beschikking gestelde LCA-toon (EcoChain).

 instrument: Duurzaam beton eigen verklaring, LCA-tool
Stap 5 start van de aanbesteding Opstellen van nota van inlichtingen
Vragenformulier behandelen

Het is mogelijk dat de aanbesteding nog vragen en/of nadere toelichting met zich meebrengt. Veelal wordt daarvoor in het inschrijvingsdocument een uiteenzetting gegeven. De antwoorden op eventuele vragen worden gedeeld met alle inschrijvende partijen.

 instrument: helpdesk duurzaam beton
Stap 6 controleren van de uitvoering Audit / Steekproeven
Aantoonbaar voldaan aan de duurzaamheidbepalingen

Door middel van steekproeven wordt gecontroleerd of de uitvoerder van het project de vooraf opgegeven circulariteit en CO2-reductie ook in de praktijk heeft gerealiseerd.

De mogelijkheid tot het bezoeken van een leverancier is een van de checks die uitgevoerd kan worden.

 instrument: BRL-toetsingsprotocol
Stap 7 evalueren, verbeteren en monitoren Evaluatie aanbesteding /beton

Duurzaamheidsambitie
aanpassen?

Na afloop van de uitvoering wordt het project geëvalueerd en kan het verbeterpunten opleveren.
De resultaten voor circulariteit en MKI / CO2 geven input voor het beoordelen van de duurzaamheidsambitie. Zijn deze in lijn met de ambitie van de opdrachtgever dan kan eventueel een volgende stap gemaakt worden met verder verbeteren van de duurzame prestatie van beton.

Communiceer de goede ervaringen en ‘lessons learned’ binnen en buiten de organisatie: inspireer uw collega’s.

   instrument: monitoring

 


Secretariaat: De Kok & Partners | Postbus 33 | 3950 AA Maarn | 06 - 546 767 34