Netwerk Betonketen tekent Green Deal Duurzaam GWW

Met de Green Deal spreken de ondertekenaars af langdurig samen te werken aan duurzaamheid en mede daardoor meer circulair te zijn en de klimaatdoelstellingen van Nederland te behalen, door bijvoorbeeld in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen en een CO2 reductie te bewerkstelligen in 2020 van 20% t.o.v. 1990.

Deze nieuwe Green Deal richt zich op het realiseren van duurzame projecten en innovatie door nauwe samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Het leggen van verbindingen en stimuleren van ketensamenwerking zijn daarbij essentieel.

Naast het Ministerie van I en M hebben de ministeries van Economische Zaken en Wonen en Rijksdienst de deal ondertekend. Andere ondertekenaars zijn Rijkswaterstaat, ProRail, alle provincies, de Unie van Waterschappen, gemeenten, (water) bouwbedrijven, havenbedrijven,  drinkwaterbedrijven, toeleveranciers voor de bouw, adviesbureaus en kennisinstellingen.


Netwerk Betonketen brengt haar kennis en ervaring met de BRL´s (Bouwprojecten met duurzaam beton en Bouwprojecten circulair slopen) in. Deze duurzaamheidsinstrumenten kunnen ingezet worden bij de Aanpak Duurzaam GWW. Eveneens geldt dit voor het opnemen van duurzamheidseisen voor beton in moederbestekken.

Klik hier voor onze inbreng in de Green Deal
Secretariaat: De Kok & Partners | Postbus 33 | 3950 AA Maarn | 06 - 546 767 34